Truyền thông

Bấm vào đây để dịch vụ đi lại trong các tin tức!

Để biết thêm thông, xin vui lòng liên hệ:

Matt Boyer
Giám đốc điều hành
717-718-0015

 

Diễu hành 20, 2019 — Pennsylvania Companies Recognized in National “Best Workplaces for Commuters” 2019 List
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 12, 2018 — Commuter Services Announces Winners of Bike Month Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 12, 2018 — Commuter Services Announces Winners of Earth Day Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 18, 2018 — Commuter Services Adds New Tracking Feature to Annual Earth Day Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 12, 2018 — Commuter Services Recognizes PA Employers For “Best Workplaces for Commuters”
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 7, 2018 — Commuter Services Launches Commute PA Program and App to Reward Green Trip Tracking
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười Một 16, 2017 — Commuter Services công bố Hãy thử Transit Tháng Contest Winners,,en,Commuter Services công bố Hãy thử Transit Tháng Contest Winners,,en,Commuter Services công bố Hãy thử Transit Tháng Contest Winners,,en,Commuter Services công bố Hãy thử Transit Tháng Contest Winners,,en
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 30, 2017 — Hãy thử Transit Tháng Kicks Tắt
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 20, 2017 — Dịch vụ đi lại công bố Đổ người chiến thắng cuộc thi bơm
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 27, 2017 — Dịch vụ đi lại công bố người chiến thắng cho Bike Tháng Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 13, 2017 — Commuter Dịch vụ Khuyến khích commuters để “Đổ bơm”,,en,Commuter Dịch vụ Khuyến khích commuters để “Đổ bơm”,,en,Commuter Dịch vụ Khuyến khích commuters để “Đổ bơm”,,en,Commuter Dịch vụ Khuyến khích commuters để “Đổ bơm”,,en
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 25, 2017 — Dịch vụ đi lại công bố Ngày Trái Đất Thách thức người chiến thắng
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 27, 2017 — Commuter Dịch vụ Khuyến khích Tháng lâu Bike Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 12, 2017 — Dịch vụ đi lại vấn đề Trái đất ngày Challenge để Commuters
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười Một 1, 2016 — Thứ sáu hàng năm ‘Try Transit’ Tháng Takes Over,,en,Miles xe Từ,,en,Đường,,en,Thứ sáu hàng năm ‘Try Transit’ Tháng Takes Over,,en,Miles xe Từ,,en,Đường,,en,Thứ sáu hàng năm ‘Try Transit’ Tháng Takes Over,,en,Miles xe Từ,,en,Đường,,en,Thứ sáu hàng năm ‘Try Transit’ Tháng Takes Over,,en,Miles xe Từ,,en,Đường,,en 184,000 Miles xe Từ Đường,,en,Miles xe Từ Đường,,en,Miles xe Từ Đường,,en,Miles xe Từ Đường,,en
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 31, 2016 — Hãy thử Transit Tháng Kicks Tắt
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 26, 2016 — Dịch vụ đi lại công bố Đổ người chiến thắng cuộc thi bơm
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 11, 2016 — Commuter Dịch vụ Chỉ định sử dụng lao động bổ sung như "Nơi làm việc tốt nhất cho Commuters"
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 30, 2016 — Dịch vụ đi lại công bố người chiến thắng cho Bike Tháng Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 8, 2016 — Dịch vụ đi lại công bố Ngày Trái Đất Thách thức người chiến thắng
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 25, 2016 — Commuter Dịch vụ Khuyến khích Tháng lâu Bike Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 7, 2016 — Dịch vụ đi lại vấn đề Trái đất ngày Challenge để Commuters
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười 29, 2015 — Fifth Annual ‘Try Transit’ Month Saves More Than 204,000 Xe Miles
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Chín 8, 2015 — Commuter Services of Pennsylvania Announces New Team Additions
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 19, 2015 — Commuter Services Kicks Off 5th Annual ‘Try Transit’ Month in September
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 28, 2015 — Dịch vụ đi lại công bố Đổ người chiến thắng cuộc thi bơm
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 15, 2015 — Dịch vụ đi lại công bố người chiến thắng cho xe đạp để làm việc Tuần Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 11, 2015 — Dịch vụ đi lại kêu gọi commuters để "Đổ bơm"
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 8, 2015 — Dịch vụ đi lại công bố Ngày Trái Đất Thách thức người chiến thắng
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 7, 2015 — Dịch vụ đi lại vấn đề thách thức hàng năm cho xe đạp để làm việc tuần
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 23, 2015 — Commuter Services Designates Five Employers as “Best Workplaces for Commuters”
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 14, 2015 — Dịch vụ đi lại vấn đề thách thức hàng năm commuters
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 4, 2015 — Dịch vụ đi lại của Pennsylvania bổ nhiệm 2015 Cán bộ, thành viên Hội đồng quản trị mới
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười Một 11, 2014 — Thứ tư thường niên năm Try Transit 'Tháng Tiết kiệm More Than 277,000 Xe Miles
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 20, 2014 — Dịch vụ đi lại Kicks Off "Hãy thử Transit 'Tháng 4 hàng năm vào tháng Chín
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 23, 2014 — Dịch vụ đi lại công bố Đổ người chiến thắng cuộc thi bơm
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 17, 2014 — Dịch vụ đi lại công bố người chiến thắng cho xe đạp để làm việc Tuần Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 12, 2014 — Dịch vụ đi lại kêu gọi commuters để "Đổ bơm"
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 5, 2014 — Ngày Trái Đất Chương trình Challenge Cây mọc bởi 30%
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 20, 2014 — Tương tác mới Bike rack Bản đồ Cho commuters đâu Đậu
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 8, 2014 — Dịch vụ đi lại Lời mời commuters xe đạp để tham gia xe đạp để làm việc Tuần Ride trong Berks County
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 7, 2014 — Dịch vụ đi lại vấn đề thách thức hàng năm cho xe đạp để làm việc tuần
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 15, 2014 — Dịch vụ đi lại vấn đề thách thức hàng năm commuters
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Diễu hành 31, 2014 — Dịch vụ đi lại của Pennsylvania Hoàn nhậm chức Vanpool Thưởng tháng
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 20, 2014 — Dịch vụ đi lại của Pennsylvania Reappoints 2014 Cán bộ, thành viên Hội đồng quản trị mới
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một 22, 2014 — Dịch vụ đi lại của Pennsylvania công bố Nhân viên Xúc tiến và đội bổ sung mới
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười 29, 2013 — Thứ ba thường niên năm Hãy thử Transit’ Tháng Tiết kiệm More Than 155,000 Xe Miles
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 27, 2013 — Dịch vụ đi lại Kicks Off thứ 3 thường niên năm Hãy thử Transit 'tháng trong tháng Chín
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 1, 2013 — Dịch vụ đi lại công bố Đổ người chiến thắng cuộc thi bơm
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 23, 2013 — Mới đi lại Dịch vụ Website Cung cấp điện thoại di động thân thiện, Đi xe-phù hợp và các công cụ và dịch vụ khác
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 17, 2013 — Đổ bơm, Viết về nó và Win
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 12, 2013 — Dịch vụ đi lại công bố người chiến thắng cho xe đạp để làm việc Tuần Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 28, 2013 — Dịch vụ đi lại công bố Ngày Trái Đất Thách thức người chiến thắng
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 7, 2013 — Dịch vụ đi lại vấn đề thách thức hàng năm cho xe đạp để làm việc tuần
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 17, 2013 — Kỷ niệm Ngày Trái đất bằng cách đi Xanh Commuter Dịch vụ Các vấn đề thách thức hàng năm commuters Để Giảm Carbon Footprint
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Diễu hành 19, 2013 — Dịch vụ đi lại của Pennsylvania công bố Nhân viên Xúc tiến và đội bổ sung mới
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 26, 2013 — Dịch vụ đi lại của Pennsylvania tên 2013 Cán bộ
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một 15, 2013 — Dịch vụ đi lại của Pennsylvania công bố Giám đốc điều hành mới
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một, 2, 2013 — Khảo sát dịch vụ đi lại hàng năm báo cáo More Than 139 Triệu Miles Taken ra đường trong 2012
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười Một 8, 2012 — Thứ hai thường niên năm Hãy thử Transit 'Tháng Tiết kiệm More Than 183,000 Xe Miles
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Chín 4, 2012 — THÔNG TƯ VẤN: Dịch vụ đi lại Kicks Off 2 tháng Transit Hãy thử hàng năm
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 16, 2012 — Sống Trung tâm Trợ giúp Cung cấp commuters bỏ ra
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 3, 2012 — Dịch vụ đi lại công bố người chiến thắng cho xe đạp để làm việc Tuần Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 27, 2012 — Dịch vụ đi lại công bố Ngày Trái Đất Thách thức người chiến thắng
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 21, 2012 — THÔNG TƯ VẤN: Dịch vụ đi lại đội Up Với Lebanon Transit để mừng Dump Quốc gia ngày bơm vào thứ năm, Tháng Sáu 21
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 19, 2012 — Đổ bơm và viết về nó để chiến thắng
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 18, 2012 — Dịch vụ đi lại mở rộng xe đạp để làm việc Tuần ChallengeDue với Rain
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 7, 2012 — Dịch vụ đi lại vấn đề thách thức cho xe đạp để làm việc tuần
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 16, 2012 — Go Green cho Ngày Trái Đất, Dịch vụ đi lại vấn đề thách thức để Giảm Carbon Footprint
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 27, 2012 — Xa đề lợi ích cho nhân viên, Sử dụng lao động và môi trường
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 15, 2012 — Đi lại bằng xe đạp Chỉ cần Got an toàn hơn Trong Pennsylvania
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 6, 2012 — Dịch vụ đi lại của Pennsylvania tên 2012 Cán bộ
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười Một 30, 2011 — Khu vực quá cảnh học điều phối Chín quận Hoàn thành
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười Một 08, 2011 — Khai mạc "Hãy thử Transit’ Tháng Tiết kiệm More Than 74,000 Xe Miles
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Chín 6, 2011 — Dịch vụ đi lại ra mắt nhậm chức "Hãy thử Transit’ Tháng
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 16, 2011 — Đi xe Matching là dễ dàng hơn bao giờ hết
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 1, 2011 — Lấy Đau Trong Đi lại của bạn
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 16, 2011 — Dịch vụ đi lại công bố người chiến thắng Đối với xe đạp để làm việc Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 19, 2011 — Dịch vụ đi lại kéo dài xe đạp để làm việc thách thức vì mưa – Sử dụng lao động, bicyclers vẫn có thể tham gia
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Chín 28, 2010 — Leah Carper tham gia dịch vụ đi lại
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 27, 2010 — Beckwith và Klinedinst Tham gia dịch vụ đi lại
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 11, 2010 — Đánh dấu Easteadt tham gia dịch vụ đi lại
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 20, 2010 — Kết nối Giao thông khu vực cho Chín quận được đánh giá
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 8, 2010 — Dịch vụ đi lại công bố người chiến thắng Đối với xe đạp để làm việc Challenge
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 1, 2010 — Dịch vụ đi lại thông báo Trái Đất thách thức ngày tuyển dụng, người chiến thắng đi lại
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 1, 2010 — Franklin County tham gia dịch vụ đi lại IX quận để tham gia, mang lại dịch vụ cho 1 triệu hành khách
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 21, 2010 — Dịch vụ đi lại kéo dài xe đạp để làm việc thách thức vì sử dụng lao động mưa, bicyclers vẫn có thể tham gia
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 12, 2010 — Đi lại vấn đề dịch vụ xe đạp để làm việc Tuần thách thức sử dụng lao động, bicyclers có thể tham gia
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Tư 6, 2010 — Dịch vụ đi lại các vấn đề thách thức ngày Trái đất
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 19, 2010 — Dịch vụ đi lại tên 2010 cán bộ
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 12, 2010 — $230 liên bang đi lại lợi ích miễn thuế, $20 lợi ích xe đạp. Tiếp tục cho 2010 năm thuế
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười Hai 2, 2009 — Phòng đọc lớn hơn tham gia đi lại Dịch vụ Gail Một. Landis trở thành Thành viên HĐQT
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười Một 30, 2009 — Sean Saffle tham gia dịch vụ đi lại
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Oai phong 4, 2009 — Dịch vụ đi lại danh dự địa phương “Xe đạp để làm việc” Hành khách
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 12, 2009 — Dịch vụ đi lại, Cơ quan Giao thông khu vực Tham gia cho tháng sáu 18 “Đổ bơm” Ngày
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 14, 2009 — Giá xăng bắt đầu viền lên Chở miễn phí trực tuyến có thể dễ dàng đau khí
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 4, 2009 — Dịch vụ đi lại khuyến khích lập kế hoạch kế hoạch dự phòng cúm việc từ xa và môi trường có thể được hưởng lợi
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Diễu hành 2, 2009 — Carpools tiết kiệm gần $12,000 môi. Carpoolers làm giảm lưu lượng trong khu vực bằng 54 triệu dặm một năm
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Hai 27, 2009 — Kích thích hóa đơn tăng đi lại lợi ích miễn thuế. Hàng tháng dành riêng giới hạn tăng gần gấp đôi để $230
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một 29, 2009 — Dịch vụ đi lại bầu cán bộ đổi tên Stichter là thành viên hội đồng quản trị công ty
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một 22, 2009 — Berks County tham gia dịch vụ đi lại hợp tác phi lợi nhuận sẵn sàng để phục vụ 1 triệu hành khách
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một 7, 2009 — Dự luật cứu trợ tài chính cho phép chiếc xe đạp đi lại trừ lương trong 2009
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười Hai 19, 2008 — IRS tăng 2009 đi lại lợi ích ưu đãi thuế
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Mười 23, 2008 — Dịch vụ đi lại’ cơ sở dữ liệu lập kỷ lục 11,000 hành khách kỷ lục tốc độ của nhà tuyển dụng và người lao động tham gia tiếp tục
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Chín 25, 2008 — Tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho 50,500 Adams hành khách khảo sát trực tuyến tìm kiếm đầu vào
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Chín 4, 2008 — Dịch vụ đi lại’ cơ sở dữ liệu lập kỷ lục 10,000 hành khách tham gia được Chở miễn phí, chương trình nhà khẩn cấp đi xe
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Bảy 23, 2008 — Dịch vụ đi lại danh dự Tom Loper và Kim Williams
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 9, 2008 — Dịch vụ đi lại hành khách muốn đến “Đổ bơm”
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Có thể 15, 2008 — Dịch vụ đi lại đưa ra những dấu hiệu của thời đại – Dấu hiệu bên đường mới thúc đẩy quá cảnh và đi chung xe
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một 31, 2008 — Vanpools mới Giảm Carbon Footprint commuters 'của nửa
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một 24, 2008 — Dịch vụ đi lại báo cáo khu vực quá cảnh tăng lái
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một 23, 2008 — Dịch vụ đi lại bầu cán bộ, thành viên hội đồng quản trị tên
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí

Tháng một 8, 2008 — IRS tăng 2008 đi lại lợi ích ưu đãi thuế
Click vào đây để PDF Thông cáo báo chí